Návštěvní řád

Státní hrad Velhartice

 

 

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST OBJEKTU

 

 1. Objekt se podle přístupnosti dělí na tři části

  a. Části objektu veřejnosti nepřístupné (označeny vnitřním informačním systémem)

  b. Části objektu volně přístupné (krajinářský park, příkopy, skanzen atp.), které jsou veřejnosti přístupny celoročně

             c. Části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného (návštěvní okruhy), jsou veřejnosti přístupny takto:     

 

Návštěvní okruh „HRAD“          duben a říjen (so-ne)                10:00 – 16:00

                                                           květen, červen a září (út-ne)    10:00 – 17:00 
          
                                                           červenec až srpen (út-ne)         10:00 – 18:00

                                             Délka prohlídky: cca 50 minut.

                                             Maximální počet osob v prohlídce 50

 

Návštěvní okruh  „ZÁMEK“     duben a říjen (so-ne)                 10:00 – 16:00

                                                          květen, červen a září (út-ne)     10:00 – 17:00

                                                          červenec až srpen (út-ne)          10:00 – 18:00

                                            Délka prohlídky: cca 50 minut.

                                            Maximální počet osob v prohlídce 25

 

 

Návštěvní okruh „AUDIOVIZE“               dtto návštěvní okruh Hrad

Návštěvní okruh „AREÁL HRADU“        dtto ostatní návštěvní okruhy    od 9:30

     

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 

 1. Pokladna objektu v návštěvní dny otevírá v 9:30. Pro předem objednané zájezdy možnost prohlídky již od 9:00 bez příplatku.
 2. Čas první prohlídky a interval mezi jednotlivými prohlídkami návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita návštěvnických okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
 3. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 osob a to včetně osob neplatících (návštěvníci s právem bezplatného vstupu, zaměstnanci NPÚ, děti do 6 let věku apod.). Skupina méně než 5 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Pokud zájemci o prohlídku nechtějí vyčkat dalšího termínu prohlídky, nebo pokud vyžadují samostatnou prohlídku pouze pro svou skupinu, která je menší, než je maximální možný počet osob ve skupině uvedený u přehledu návštěvních okruhů v bodě 1), zaplatí vstupné jako při plně obsazené skupině. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.
 4. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky, e-mailem. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší.

 

Článek 3 – VSTUPNÉ

 

 1. Za prohlídku návštěvnických okruhů se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Českých Budějovicích. Cenový výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři správy památkového objektu. Vstupem do areálu objektu, popřípadě zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců správy památkového objektu.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku), u návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem je na vstupence zřetelně  vyznačen čas prohlídky, pro který je vstupenka platná.
 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 6. Výše vstupného a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje platný Cenový výměr.

 

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 

 1. Kdokoli, mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se v návštěvní době nachází v objektu, je z hlediska tohoto Návštěvního řádu považován za Návštěvníka a je povinen se řídit

           tímto Návštěvním řádem.

 1. Děti ve věku do 15 let mají do  objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří  za chování dětí a dodržování Návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají. 
 2. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
 3. V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách. Návštěvník je povinen stále dbát zvýšené opatrnosti - v areálu objektu jsou charakteristická

    omezení, která odpovídají době jeho vzniku a nelze je odstranit.

 1. V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty mimo vyhrazené prostory.
 2. Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.

 

Článek 5 - OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

 

 1. Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a sbírek jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory areálu monitorovány kamerovým systémem.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek je přístup do areálu památkového objektu zakázán.
 4. V celém objektu je mimo vyhrazené prostory zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců památkového objektu.
 5. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu nosit a používat jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik.
 6. Do instalovaných interiérů objektů je zakázán přístup s příliš objemnými zavazadly, taškami, deštníky a zvířaty.
 7. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.
 8. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození umělecko–historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce provedené příslušníky Policie ČR).
 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno:
  1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
  2. opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny; vstupovat na koruny zdiva všech staveb, včetně hradeb
  3. rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  4. jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem atd.;
  5. vhazovat cokoli do studny, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu a ostatních pozemcích přináležejících k hradu, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, čí aktivity a jinak narušovat klid a pořádek;
  6. jezdit  v areálu objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižné a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích ve volně přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky;.
  7. parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory veřejných parkovišť,
  8. krmit nebo jakkoliv rušit, či obtěžovat zvířata chovaná v zahradách  a parcích;
  9. umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat. Do volně přístupných částí památkového objektu mohou psi a jiná zvířata pouze na vodítku, do interiérů a  na návštěvnické okruhy  je  vstup se psy a jinými zvířaty striktně zakázán.
 10. V objektu je zakázáno dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto zákazu nepřebírá správa objektu žádnou odpovědnost.
 11. V interiérech  objektu, či v  dalších vyznačených prostorách je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakýchkoli dalších osvětlovacích a pomocných technik.   V prostoru zámku je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace zcela zakázáno.
 12. V celém areálu památkového objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.
 13. Je zakázáno jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu památkového objektu použít ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích.  Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, Nám. Přemysla Otakara II. 34,370 21 České Budějovice                                                     
 14. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu. Správa památkového objektu neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly
  v důsledku nedodržování, či porušení návštěvního řádu. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy.
 15. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit správa památkového objektu.

Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se písemně na Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Českých Budějovicích, náměstí Přemysla Otakara II.  34, 370 21 České Budějovice. Tel. 386 356 921, email kolarova.petr@npu.cz

2.    Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016 a současně se ruší dosavadní řád, platný od 1. dubna 2013.

     Správa památkového objektu:  HRAD  VELHARTICE                                                                                                                                
  
  Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích