Obnova hospodářského stavení č.p.3

Název akce: NPÚ, SH Velhartice, objekt čp. 3 – obnova hospodářského stavení
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
Identifikační číslo akce: 134V131000022
Celkový rozpočet: 20 041 037,02 Kč (z toho dotace 18 186 550,00 Kč)
Realizace: v období od 9/2018 do 6/2020

Projektová dokumentace: Ing. Arch. Martin Kondr, Ing. Arch. Marie Slámová, 2015 

Zhotovitel stavební obnovy: Lesní stavby, s.r.o. Cílem akce byla kompletní obnova hospodářského stavení, objektu čp.3, který se nachází v předhradí NKP SH Velhartice a slouží jako provozní, technické a ubytovací zázemí hradu. Objekt prošel kompletní rekonstrukcí, přičemž cíl rehabilitovat stavbu do podoby přibližně z počátku 20. století se podařilo dobře naplnit. Stavení po kolaudaci slouží z části jako ubytovací kapacita pro zaměstnance hradu (stálé i sezónní) z části jako provozní zázemí, neboť jsou zde umístěny šatny pro zaměstnance s odpovídajícím zázemím – denní místnost, sociální zařízení, je zde kapacita pro zázemí ostrahy objektu a jsou zde také sklady a dílna pro údržbu hradního areálu. V hospodářském traktu byly obnoveny stáje, maštale pro dobytek. Obnovu hospodářského stavení se výrazně zvýšila estetická hodnota provozního objektu, což má pozitivní dopad do vzhledu předpolí areálu NKP SH Velhartice. Rekonstrukce stavby přinesla pozitivní změny funkčnosti provozního zázemí hradu a zvýšila jeho provozní a užitnou hodnotu.

Předmětem akce byla kompletní obnova objektu čp. 3, která zahrnovala zejména:

-        sanační opatření snižující vlhkost v objektu – ověření založení stavby, provedení provětrávaných podlah za použití systému ILGU umístěného po obvodu jednotlivých místností; proběhla sanační opatření při vnějším obvodu stavby – zajílování jižní strany objektu, položení okapního chodníku, úprava nivelety terénu – vyspádování od objektu

-        v přízemí objektu byly kompletně obnoveny skladby podlah, přičemž podlahy jsou nově tvořené dřevěnými prkny (obytné místnosti) a keramickými dlažbami (koupelny, WC, chodby, kotelna)

-        kompletně rekonstruovaný byl systém vytápění objektu – v návaznosti na dříve realizované tepelné čerpadlo země/voda byl topný systém rozšířen o vytápění podlahovým topením, kombinovaným v koupelnách s nástěnnými topnými tělesy – žebříky

-        proběhla dílčí úprava vnitřních dispozice v přízemí stavby a kompletní rekonstrukce dvou bytových jednotek (studií) v podkroví objektu

-        kompletně byly obnoveny povrchy stěn, podhledy stropů

-        doplněna byla schodiště spojující jednotlivá patra

-        rehabilitovány byly výplně oken a dveří, obnoveny byly průchozí chodby, tzn. objektem se dá projít napříč ve směru od hradu ke statku

-        kompletně obnovena byla fasáda objektu čp.3, která je rehabilitována do podoby odpovídající začátku 20.století

-        provedena byla nezbytná protipožární opatření

-        kompletně rekonstruována byla elektroinstalace, rozvody vody, odpadů, vzduchotechnika

-        zatepleny byly stropy (zateplení je provedeno z půdy foukanou izolací), na půdě byla provedena nová podlaha  nad vaznými trámy

-        rehabilitovány byly střešní vikýře, byly doplněny na obou podélných stranách střechy (pultové vikýře)

-        opraveny a doplněny byly komíny

-        lokálně byly opraveny podokapní žlaby a dešťové svody

-        rekonstrukce stavby zahrnovala také předzahrádku objektu při východním štítu a přeložku NN

-        v hospodářském traktu objektu se zajišťovaly klenby, kompletně opravovaly povrchy stěn, byly nově upraveny podlahy, prostor byl upraven tak, aby z větší části mohl sloužit pro ustájení dobytka – stáda ovcí, které se využívá k údržbě pozemků v okolí hradu

-        dále se v hospodářském traktu nachází údržbářská dílna, která byla také kompletně stavebně obnovena a garáž pro služební vozidlo správy hradu